V čom je ionizovaný kyslík lepší?

Terapia ionizovaným kyslíkom predstavuje fyzikálnu, krátkodobú aplikáciu čiastočne ionizovaného kyslíka, ktorý vykazuje oproti neutrálnemu kyslíku zásadné rozdiely, pričom má podstatne viac pozitívnych biologických účinkov. Významné účinky vychádzajú z ovplyvnenia autonómneho nervového systému, kde parasympatikus je stimulovaný aniónmi.

Záporná ionizácia molekúl kyslíka (O2) znamená ich obohatenie o jeden elektrón (O2•− = elektricky negatívne nabitý super anión).

Účinok čiastočne negatívne ionizovaného kyslíka bol preukázaný pri eliminácii oxidu uhoľnatého z hemoglobínu. Tento efekt sa dá vysvetliť lepšou penetráciou negatívnych foriem kyslíka cez membránu erytrocytov, preto viac molekúl kyslíka môže „konkurovať“ molekulám CO o väzbu na hemoglobín.

Vazodilatačný účinok negatívnych foriem kyslíka na periférne riečisko bol tiež potvrdený u pacientov s traumatickou vazoneurózou. Zaznamenaný bol výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík.

Ďalej boli potvrdené protizápalové účinky ionizovaného kyslíka ako aj pokles sedimentácie erytrocytov či bakterocídny a antivirotický efekt.

Sú známe publikácie, ktoré potvrdili pozitívny efekt ionizovaného kyslíka na činnosť kyslíkového metabolizmu a stabilizáciu bunkových membrán.

U pacientov so stredne ťažkou pľúcnou hypertenziou inhalácia záporne ionizovaného kyslíka znížila pľúcnu vaskulárnu rezistenciu priemerne o 30 %.

V dvoch nových štúdiách bol sledovaný efekt inhalácie O2•- na ovplyvnenie mikrocirkulácie pri liečbe traumatickej vazoneurózy a na vytesňovanie oxidu uhoľnatého z erytrocytov.

Pacienti s traumatickou vazoneurózou po aplikácii záporne ionizovaného kyslíka pri pletyzmografickom vyšetrení vykazovali výraznejší nárast amplitúdy pulzových vĺn oproti pacientom inhalujúcim neutrálny medicínsky kyslík, resp. kontrolnej skupine bez aplikácie oxygenoterapie. To potvrdzuje vazodilatačný efekt negatívne nabitého kyslíka. O2•− zároveň výraznejšie uvoľňoval oxid uhoľnatý z erytrocytov v porovnaní s neutrálnym medicínskym kyslíkom.

Výsledky dvoch nových výskumov potvrdili výhodu krátkej inhalácie negatívne ionizovaného kyslíka, u fajčiarov na zníženie COHb v krvi, kde medicínsky kyslík pri atmosférickom tlaku, ako terapia nie je dostatočne účinný.

 

 

Zdroj:

Využitie liečby ionizovaným kyslíkom v pracovnom lekárstve
Autor: Perečínsky S., Murínová L.

Effects of Partially Ionised Medical Oxygen
Autor: Perečínsky S., Murínová L, Engler I., Donič V., Murín P., Varga M., Legáth Ľ.  

Is ionized oxygen negatively or positively charged more effective for carboxyhemoglobin reduction compare to medical oxygen at atmospheric pressure?
Autor: Perečínsky S., Kron I., Engler I., Murínová L, Donič V., Varga M., Marossy A., Legáth Ľ.    

Zostaňte s nami v kontakte

Volajte +421 905 291 648 alebo  Nám napíšte