Vzdušné ióny a ľudská výkonnosť

Air Ions and Human Performance

Vzdušné ióny a ľudská výkonnosť

 

Účinky umelej negatívnej alebo pozitívnej ionizácie vzduchu na výkon niekoľkých psychomotorických úloh sa skúmali na 45 ľudských subjektoch.

Výsledky naznačujú, že negatívna ionizácia je spojená s významným zvýšením výkonu v porovnaní s kontrolami, zatiaľ čo pozitívna ionizácia nemá žiadny účinok.

Ďalej je potrebné poznamenať, že pozitívny aj negatívny ionizátor ovplyvňuje amplitúdu normálneho cirkadiánneho rytmu výkonnosti.

Diskutuje sa o možných mechanizmoch, pomocou ktorých by ionizácia mohla mať vplyv na výkon, a možnej praktickej dôležitosti efektu cirkadiánneho rytmu.

 

The effects of artificial negative or positive ionisation of the air on the performance of a number of psychomotor tasks was studied on 45 human subjects.

The results indicate that negative ionisation is associated with a significant increment in performance as compared to controls whilst positive ionisation appears not to have any effect.

Additionally it is noted that both positive and negative ionisalion appears to influence the amplitude of the normal circadian rhythm of performance.

The possible mechanisms by which ionisation might exert an influence on performance and the possible practical importance of the circadian rhythm effect are discussed.

 

Link: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140137808931724