Vplyv inhalácie 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximálnej intenzity /cz/

Vliv inhalace 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon maximální intenzity

Effect of inhaling 99,5% oxygen on repeated short-term anaerobic exercise

Souhrn:

Cílem pilotního výzkumu bylo ověřit vliv opakované inhalace 99,5% kyslíku na opakovaný krátkodobý výkon.

Zdrojem 99,5% koncentrovaného kyslíku byl přípravek Oxyfit.

Probandi (n=10) absolvovali zatížení v podobě dvou třicetisekundových Wingate testů absolvovaných v rozmezí deseti minut. Testování bylo zopakováno dvakrát, jednou v rámci zotavné pauzy mezi testy inhalovaly sledované osoby Oxyfit a podruhé placebo, a to v náhodném pořadí.

Pilotní výzkum prokázal signifikantně (p<0,03) menší pokles výkonu u opakovaného Wingate testu po inhalaci 99,5% kyslíku ve srovnáním s inhalací placeba.

Výsledky studie naznačují, že inhalace koncentrovaného kyslíku může příznivě ovlivnit procesy krátkodobého zotavení mezi opakovaným anaerobním zatížením.

ZÁVĚRY

Výzkum prokázal signifikantní rozdíl v mechanickém výkonu při inhalaci placeba a Oxyfitu ve druhém supramaximálním zatížení ve prospěch Oxyfitu.

Hypotézu formulovanou v cílech práce se podařilo potvrdit. Na základě našeho měření můžeme konstatovat, že inhalace Oxyfitu v pauze mezi jednotlivými opakovanými supramaximálními anaerobními zátěžemi zmenšuje redukci mechanického výkonu v opakovaném krátkodobém vysoce intenzivním cvičení.

Jiří Suchý, Jan Heller, Pavel Vodička, Jan Pecha

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Fulltext link: https://docplayer.cz/19226900-Vliv-inhalace-99-5-kysliku-na-opakovany-kratkodoby-vykon-maximalni-intenzity.html