Porovnanie vplyvu hyperoxie na krátkodobú výkonnosť pri nízkych a vyšších nadmorských výškach /cz/

Comparison of the Influence of Hyperoxia on Shortterm Performance at Low and Higher Altitudes

Porovnanie vplyvu hyperoxie na krátkodobú výkonnosť pri nízkych a vyšších nadmorských výškach

 

Abstract

Práca porovnáva vplyv vdychovania koncentrovaného kyslíka na krátkodobý opakovaný výkon v nížinách a vo vysokých nadmorských výškach (1 835 m.s.l.). Zdrojom koncentrovaného kyslíka bol balený kyslík Oxyfit. Subjekty (n = 10) absolvovali celkom štyri testy pozostávajúce z dvoch Wingate testov v 10-minútovom intervale.

Uskutočnili sa dva testy v nízkej nadmorskej výške a dva vo vyššej nadmorskej výške. Počas obdobia zotavenia medzi testami sledované subjekty inhalovali Oxyfit alebo placebo (v nízkej aj vysokej nadmorskej výške). Štúdia preukázala významne (p <0,05) vyššiu výkonnosť opakovaného Wingateovho testu po inhalácii koncentrovaného kyslíka v porovnaní s placebom v nízkej aj vyššej nadmorskej výške.

Vdýchnutie koncentrovaného kyslíka ovplyvňuje výkon vo väčšej miere vo vyššej nadmorskej výške v porovnaní s nízkou nadmorskou výškou.

--

The article compares the infl uence of inhaling concentrated oxygen on short-term repeated performance in lowlands and at high altitudes above sea level (1 835 m a.s.l.). Th e source of concentrated oxygen was Oxyfi t. Th e subjects (n=10) completed a total of four tests comprised of two Wingate tests at a 10 minute interval.

Two tests were carried out at a low altitude and two at a higher altitude above sea level. During the recovery period between tests the monitored subjects inhaled Oxyfi t or a placebo (at both the low and high altitudes). Th e study showed signifi cantly (p < 0.05) higher performance of the repeated Wingate test aft er inhaling concentrated oxygen in comparison with the placebo at both low and higher altitudes.

Inhalation of concentrated oxygen aff ects performance to a greater extent at the higher altitude compared to that of the low altitude.

Link: https://journals.muni.cz/studiasportiva/article/view/7288

Full text:  PDF (CZECH)