Nízkofrekvenčné elektromagnetické pole znižuje ischemicko-reperfúzne poškodenie ľudských kardiomyocytov a podporuje ich metabolickú funkciu /angl./

Low frequency electromagnetic field decreases ischemia–reperfusion injury of human cardiomyocytes and supports their metabolic function

Nízkofrekvenčné elektromagnetické pole znižuje ischemicko-reperfúzne poškodenie ľudských kardiomyocytov a podporuje ich metabolickú funkciu

Elektromagnetické pole pri extrémne nízkych frekvenciách hrá významnú úlohu vo fyziologickej funkcii ľudských tkanív a systémov. Ukázalo sa, že elektromagnetické pole inhibuje produkciu reaktívnych druhov kyslíka, ktoré sú zapojené do poškodenia srdca vyvolaného oxidačným stresom. Predpokladáme, že nízkofrekvenčné elektromagnetické pole chráni funkciu srdcových buniek pred ischemicko-reperfúznym poškodením. Ľudské srdcové myocyty, endoteliálne bunky a srdcové fibroblasty prešli ischémiou - reperfúznymi podmienkami v prítomnosti alebo v neprítomnosti nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa. Na stanovenie ochrannej úlohy nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa boli merané aktivity LDH a MMP-2 (ako markery poškodenia buniek) a metabolická aktivita buniek (farbením fluoresceín diacetátu). Naše údaje ukázali, že krátke cykly nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa chránia srdcové bunky pred poškodením buniek a zachovávajú ich metabolickú aktivitu počas ischémie - reperfúzie. Táto štúdia demonštruje možnosť využitia nízkofrekvenčného elektromagnetického poľa ako stratégie na prevenciu alebo liečbu ischemicko-reperfúzneho poškodenia.

 

Electromagnetic field at extremely low frequencies plays a significant role in the physiological function of human tissues and systems. It is shown that electromagnetic field inhibits production of reactive oxygen species which are involved in heart injury triggered by oxidative stress. We hypothesize that low frequency electromagnetic field protects function of cardiac cells from ischemia–reperfusion injury. Human cardiac myocytes, endothelial cells, and cardiac fibroblast underwent ischemia–reperfusion conditions in the presence or in the absence of low frequency electromagnetic field. LDH and MMP-2 activities (as markers of cell injury), and cell metabolic activity (by fluorescein diacetate staining) were measured to determine the protective role of low frequency electromagnetic field. Our data showed that short courses of low frequency electromagnetic field protect cardiac cells from cellular damage and preserve their metabolic activity during ischemia–reperfusion. This study demonstrates the possibility to use of low frequency electromagnetic field as strategy for the prevention or therapy of ischemia–reperfusion injury.

Full text link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6022916/