Je vhodné použiť ionizátor, resp. generátor záporných iónov na zníženie mikrobiologického znečistenia vzduchu v interiéri? /angl./

Údaje tejto štúdie ukazujú, že generátor negatívnych iónov možno použiť na zníženie mikrobiálneho znečistenia ovzdušia v rámci stomatologickej kliniky, čím sa zníži nebezpečenstvo infekcií pre zamestnancov.

Abstract
The use of spray-producing instruments in the dental clinic continuously creates a potentially harmful contamination of the room environment. In the present study a 13.5-kV corona discharge ionizing generator was used in order to investigate the effect of ions on the microbial air pollution of the dental clinic. Samples of microbial air population were collected in 9-cm-diameter plates containing either Bacto-Brain Heart Infusion Agar or Bacto-Mitis Salivarius Agar and exposed to different time periods in various locations of an active dental clinic. Microbial air levels in the dental clinic were significantly reduced with the generator (by 40-50%). The data suggest that the ionizing generator can be used to reduce the microbial air pollution within the dental clinic, thus reducing the environmental hazard of infections to the staff.

Použitie prístrojov na sprejovej báze na zubnej klinike nepretržite vytvára potenciálne škodlivú kontamináciu prostredia v miestnosti. V tejto štúdii sa použil generátor ionizačného výboja 13,5 kV, aby sa zistil vplyv iónov na mikrobiálne znečistenie ovzdušia zubnej kliniky. Vzorky mikrobiálnej populácie vzduchu sa odoberali do platní s priemerom 9 cm obsahujúcich buď agar Bacto-Brain Heart Infusion Agar alebo agar Bacto-Mitis Salivarius a vystavili sa rôznym časovým obdobiam na rôznych miestach v prostredí aktívnej zubnej kliniky. Hladina mikrobiálneho znečistenia vzduchu v zubnej klinike sa výrazne znížila s generátorom (o 40-50%). Údaje ukazujú, že generátor negatívnych iónov možno použiť na zníženie mikrobiálneho znečistenia ovzdušia v rámci stomatologickej kliniky, čím sa zníži nebezpečenstvo infekcií pre zamestnancov.

Zdroj: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935105801549?via%3Dihub