Interiérová mikroklíma - vplyv na ľudské zdravie

Otvorený vonkajší priestor je pravidelne významne dotovaný ionizovanými časticami vzduchu.

V mestách a uzavretých zle vetraných miestnostiach je situácia horšia. V mestských bytoch je koncentrácia záporných iónov veľmi nízka. Pritom je dokázané, že mikroklíma a zloženie vzduchu v interiéri má veľký vplyv na naše zdravie.

Táto tématika je v poslednej dobe veľmi často diskutovaným problémom. Je to dané stále sa zhoršujúcou kvalitou ovzdušia okolo nás. Toxické plynné zložky vstupujú do interiéru z vonkajšieho prostredia, ale aj vznikajú vo vnútri budov vplyvom použitých stavebných materiálov, nábytku aj vplyvom činností človeka, ako aj používaním množstva elektrických prístrojov.

 

Veľký vplyv na kvalitu ovzdušia v interiéri má aj stavebná konštrukcia budovy.

K zachovaniu prirodzenej ionizácie vzduchu je nevyhnutné nenarušiť elektrické pole, nachádzajúce sa medzi povrchom Zeme a ionosférou. Tradičné stavebné materiály ako je kameň, tehly alebo drevo narušujú zmienené elektrické pole vďaka svojej slabej vodivosti len mierne. Odlišná je situácia pri používaní kovov, ocele, či železobetónu. Tieto materiály vytvárajú tienenie elektrického poľa Zeme, tzv. Faradayovu klietku, čím elektrické pole silne narušujú. Takto znížené koncentrácie záporných iónov naďalej klesajú nadmerným používaním klimatizácií, čím zapríčiňujú, že vzduch je "mŕtvy", alebo bez iónov.

Pri meraní nečistôt v ovzduší v interiéri sa zistilo, že v obývanom interiéri býva ovzdušie 2x až 5x viac znečistené, ako v exteriéri. Sú prípady, kedy je toto znečistenie ešte podstatne horšie (fajčenie, hygienické návyky, klimatizácia, možnosť vetrania a pod). Čistotu ovzdušia  neovplyvňujú len prirodzené plynné zložky, ale najmä prach, polutanty, aerosóly a rôzne mikroorganizmy, ktorých zdrojom sú okrem iného materiály  obsiahnuté v interiéri. Časť hlavných zložiek ovzdušia - N2, O2, H2O je za normálnych okolností v elektricky nabitom stave. V interiéri strávime jednu tretinu života spaním a najmenej druhú tretinu voľným pobytom. Uvedomujeme si význam tohto zistenia? Dve tretiny života..  Nemali by sme ovzdušiu, ktoré nás obklopuje venovať väčšiu pozornosť?

Kvalita vzduchu v interiéri je závislá na:

- Kvalite vonkajšieho ovzdušia

- Objemu vzduchu pripadajúceho na osobu          

- Výmene vzduchu

- Množstve vzdušných škodlivín a kontamináciou.

Vplyv toxických látok na človeka:

Pôsobenie toxických látok na človeka môže viesť k vzniku rôznych ochorení. V súčasnej dobe trpí približne 1 / 3 ľudstva nejakou formou alergie. V poslednej dobe týchto  ochorení stále pribúda. Hlavnými zdrojmi alergií sú: peľ, roztoče a ionopenia.  Bohužiaľ, ako alergén sa môže prejaviť takmer čokoľvek.

Tieto látky môžu spôsobovať dráždenie očí, rôzne zápaly, bolesti hlavy, dýchacie problémy, svrbenie slizníc, únavu a pokles pocitov  pohody, ale napríklad aj pokles výkonnosti.

Potreba vytvárania vhodných bioklimatických podmienok v budovách

Moderné budovy by mali svojim užívateľom poskytovať dobré podmienky pre ich pohodu a zdravie. V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na dodržiavanie požiadaviek na tepelno-vlhkostné podmienky v interiéri, ktoré majú pri úspornej energetickej a ekologickej prevádzke zaistiť pohodu daného prostredia.  Avšak v mnohých budovách je aj pri dodržaní optimálnych tepelno-vlhkostných podmienok pozorovaný jav, označovaný ako SBS - Sick Building Syndrom (Syndrom nezdravých budov). Medzi faktory ovplyvňujúcimi tento syndróm patrí aj problematika nedostatočného zohľadnenia elektrických zložiek vnútornej mikroklímy v budovách, teda oblasť elektrického a iónového poľa.