EU sa pýta občanov na kvalitu pitnej vody

V roku 2013 Európska občianska iniciatíva Right2Water (Právo na vodu) po prvýkrát v histórii EÚ zozbierala dostatočný počet hlasov (1 884 790) v petícii "Voda a sanitácia sú ľudské právo. Voda je verejné dobro, nie komodita." a prispela k tomu, aby sa Európska komisia začala vážne zaoberať požiadavkami petície. Viac informácií o iniciatíve Right2Water je k dispozícii na internetovej stránke: https://www.right2water.eu/.

Európska komisia na túto iniciatívu reagovala tak, že od 23.6.2014 do 15.9.2014 prebieha celoeurópska verejná konzultácia prostredníctvom online dotazníka, v ktorom sa snaží zistiť názor občanov na zásobovanie pitnou vodou v malých a veľkých zásobovaných oblastiach, na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

(Poznámka: Európska komisia definuje zásobovanú oblasť ako geograficky vymedzenú oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú. Veľké zásobované oblasti sú tie, v ktorých sú individuálne dodávky vody v priemere väčšie ako 1 000 m3/deň alebo zásobujú viac ako 5 000 obyvateľov. Malé zásobované oblasti sú tie, v ktorých sú individuálne dodávky vody v priemere menšie ako 1 000 m3/deň alebo zásobujú menej ako 5 000 obyvateľov).

Výsledok konzultácie s občanmi bude zahrnutý do procesu revízie príloh smernice 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, prípadne celej smernice. Ďalej pripravila množstvo sprievodných akcií ako napr. bude aj štruktúrovaný dialóg so zainteresovanými stranami, v ktorom sa zamerá na transparentnosť v oblasti vodného hospodárstva.

Dotazník pre občanov a zainteresované strany (vodárenské spoločnosti, mimovládne organizácie, akademická obec, vnútroštátne orgány...) je  k dispozícii v slovenskom jazyku na internetovej stránke: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=SK a vyplňuje sa online!

Tlačová správa Európskej komisie k Európskej občianskej iniciatíve v slovenskom jazyku spolu s ďalšími súvisiacimi informáciami je dostupná na internetovej stránke:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-277_sk.htm

Súhrnná správa o kvalite pitnej vody v EÚ za obdobie rokov 2008 – 2010 podľa smernice 98/83/ES je prístupná na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/report2014/1_SK_ACT_part1_v3.pdf.

(Poznámka: Správa nebola pred zverejnením konzultovaná s národnými expertmi členských štátov a v prekladoch do jednotlivých jazykov oproti anglickej verzii sa nachádzajú nezrovnalosti a nie sú v nej použité správne termíny).

Slovenské národné správy o kvalite pitnej vody vo veľkých ale aj malých zásobovaných oblastiach sú zverejnené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR v časti Pitná voda:

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1400:sprava-slovenskej-republiky-o-kvalite-vody-urenej-na-udsku-spotrebu&catid=86:pitna-voda&Itemid=92

http://www.uvzsr.sk/docs/info/pitna/SWSZ_2010.pdf

Informácie a úplné znenie smernice 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, prípadne celej smernice je dostupné na stránkach:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/index_en.html

https://eur-lex.europa.eu/search.html?instInvStatus=ALL&or0=DTS=3,DTS=0&or1=DTT=L&DTN=0083&DTA=1998&qid=1404196497076&DTC=false&DTS_DOM=ALL&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL

V Bratislave,1.7.2014

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Zdroj: www.uvzsr.sk

kvalita pitnej vody