Kyslík - súvisiace odkazy

 

                                       Ako získať domácu oxygenoterapiu?

 

                  kyslíková maska

 

                                Ministerstvo zdravotníctva SR


 

Metodický pokyn hlavného odborníka MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

                        pre poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie

 

 

1. Definícia:

Dlhodobá domáca oxygenoterapia (ďalej DDOT) je liečba, pri ktorej sa do vdychovaného vzduchu pridáva kyslík s prietokom do 3 l/min tak, aby koncentrácia kyslíka vo vdychovanej zmesi bola približne 30 %. Ako zdroj kyslíka sa  najčastejšie používa koncentrátor kyslíka, ktorý je vybavený zvlhčovačom, rozvodnými hadicami  umožňujúcimi pohyb pacienta s akčným rádiusom približne do 8 m a tzv. kyslíkovými okuliarami, resp. nosným katétrom, eventuálne prípojkou  pre pacientov s trvalou tracheostomickou  kanylou. DDOT sa aplikuje denne minimálne 15 hodín v závislosti od základného ochorenia a klinického stavu pacienta.

 

2. Indikácia:  

DDOT je indikované u  chorých, u ktorých pretrváva chronická respiračná insuficiencia aj napriek optimálnej liečbe základného ochorenia. Indikáciou pre DDOT sú uvedené nozologické jednotky s prejavmi chronickej respiračnej insuficiencie:

- chronická obštrukčná choroba pľúc

- chronická obštrukčná choroba pľúc s obštrukčným spánkovým apnoe (overlap sy)

- difúzne intersticiálne pľúcne choroby

- primárna pľúcna hypertenzia

- alveolárna hypoventilácia - Pikwickov sy

- chronická tromboembolická choroba pľúc

- deformity hrudníka  s cor kyphoscolioticum

- emfyzém pľúc

- cystická fibróza

- chronická rejekcia pľúcneho transplantátu

 

3. Indikačné kritéria:

3.1

PaO2 menej ako 7,3 kPa, resp. 55 torr - odber v pokoji od sediaceho pacienta z artériovej alebo arterializovanej kapilárnej krvi v nadmorskej výške menej ako 600 m.

3.2

PaO2   7,3 – 8,0 kPa, resp. 55 – 60 torr pri  platnosti aspoň jedného z ďalších kritérií:

  • prekapilárna pľúcna hypertenzia podľa ECHO vyšetrenia alebo katetrizácie alebo počítačovej tomografie
  • EKG známky hypertrofie pravej srdcovej komory
  • hematokrit viac ako 55 % alebo PaCO2 viac ako 6,1 kPa (46 torr)
  • VC menej ako 2 l alebo FEV1 menej ako 1,5 l

3.3

PaO2 viac ako 8,0 kPa, resp. 60 torr pri pľúcnej hypertenzii potvrdenej katetrizačne.

3.4

Ak pacient spĺňa niektoré z uvedených kritérií je nevyhnutný súčasne aj pozitívny kyslíkový test.

3.5

Tesne pred začiatkom podávania oxygenoterapie sa urobí vyšetrenie krvných plynov z artériovej alebo arterializovanej krvi. Potom sa pacient prostredníctvom kyslíkových okuliarov (alebo inou pomôckou na aplikáciu DDOT) pripojí na zdroj kyslíka s prietokom 2-3 l/min. Ak po 30 minútach inhalácie nedôjde k zlepšeniu PaO2 o najmenej 1,3 kPa (10 torr), je potrebné zvýšiť prietok kyslíka postupne na 3,5 l/min., ale najviac na 4 l/min. Vyšetrenie sa opakuje po 4 hodinách a potom podľa potreby až do dosiahnutia žiadaného vzostupu PaO2.    

 

4. Nevyhnutné podmienky:

4.1

Pacient nesmie fajčiť minimálne posledné 3 mesiace, sporné prípady overiť biochemicky.

4.2

Pacient a jeho najbližšie okolie sú ochotní a schopní spolupracovať, čo je potrebné potvrdiť podpisom „Informovaného súhlasu o DDOT“.

4.3

Byt alebo dom pacienta s chronickou respiračnou insuficienciou spĺňa technické podmienky na prevádzku koncentrátora kyslíka. V sporných prípadoch preverí situáciu spádový ambulantný pneumológ.

 

5. Postup pri indikovaní DDOT:

5.1

Pacient indikovaný na DDOT je odoslaný pneumológom z odbornej ambulancie alebo z lôžkového oddelenia pneumológie a ftizeológie na hospitalizáciu do jednotlivých centier DDOT.

Zoznam regionálnych centier DDOT:

1.Klinika pneumológie a ftizeológie I., SZU, Fakulta zdravotníckych špecializačných štúdií, Ružinovská 6, Bratislava

2.Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb UK JLF a MFN, Kollárova 2, Martin

3.Klinika pneumológie a ftizeológie, LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Rastislavova 43, Košice

4.Špecializovaná nemocnica sv. Svorada, n.o., Kláštorská 134, Nitra – Zobor

5.Špecializovaná nemocnica respiračných chorôb, Poprad – Kvetnica, n.o.

6.Klinika tuberkulózy a pľúcnych chorôb, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, Prešov

5.2

Vyšetrenia so zameraním na indikačné kritériá sa vykonávajú počas hospitalizácie pacienta v jednotlivých centrách DDOT, pričom základné ochorenie, ktoré viedlo k rozvoju chronickej respiračnej insuficiencie je v stabilizovanom stave, event. bez akútnej exacerbácie, pričom možnosti medikamentóznej terapie na ovplyvnenie respiračnej insuficiencie sú už vyčerpané.

5.3

Ak výsledky vyšetrení pacienta zodpovedajú parametrom indikačných kritérií na dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu a  súčasne sú splnené prevádzkovo-technické podmienky v byte,  pacientovi sa navrhne domáca oxygenoterapia. Pracovník poverený koordináciou DDOT v príslušnom centre, alebo ním poverený pracovník oboznámia pacienta so základnou prevádzkou prístroja vrátane výmeny mechanického filtra, doplňovania destilovanej vody do zvlhčovača, čistenia hadíc a nasadzovania kyslíkových okuliarov.

5.4

Celkový denný čas aplikácie DDOT je minimálne 15 hodín v závislosti od základnej diagnózy a klinického stavu pacienta. Aplikácia kyslíka by okrem  potrebných prestávok nemala byť zbytočne prerušovaná.  Počas hospitalizácie v centre DDOT indikujúci lekár vypracuje pre pacienta časový harmonogram podávania DDOT s určenou dennou dobou aplikácie kyslíka, ktorú si pacient do odchodu do domáceho ošetrenia osvojí.  

 

6. Domáca liečba

6.1

DDOT riadi odborný lekár pneumológ-ftizeológ, u ktorého je pacient dispenzarizovaný. Pneumológ – ftizeológ vyšetrí pacienta minimálne jedenkrát za 3 mesiace, resp. tak často ako si to klinický stav vyžaduje. Súčasne sleduje dodržiavanie pokynov DDOT (dennú dĺžku aplikácie kyslíka, techniku aplikácie DDOT, event. krvné plyny, celkovú spoluprácu pacienta a okolia vrátane absolútneho zákazu fajčenia).

6.2

V prípade, že pacient je hospitalizovaný v nemocnici alebo v ústave, je povinný osobne alebo v zastúpení osoby žijúcej s ním v spoločnej domácnosti, ohlásiť prerušenie DDOT u prevádzkovateľa prístroja.

6.3

Inštaláciu prístroja, jeho pravidelné prehliadky a  servis porúch zabezpečuje dodávateľ. Dodávateľ je povinný na požiadanie hlavného odborníka pre pneumológiu a ftizeológiu, členov výboru SPFS resp. zodpovedného pracovníka v centre DDOT poskytnúť dostupné informácie o všetkých pacientoch s inštalovaným koncentrátorom kyslíka v požadovanom rozsahu.

6.4

Sociálnu výpomoc u chorých,  ktorých príjem je pod životným minimom, je potrebné si uplatňovať cestou úradu odboru sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska.

 

7. Kontraindikácie DDOT 

7.1

Pacient nespĺňa indikačné kritéria pre DDOT.

7.2

Pacient fajčí a neabstinuje od fajčenia dlhšie ako 3 mesiace. 

7.3.

Byt alebo dom kandidáta DDOT nespĺňa všetky prevádzkovo-technické podmienky ako sú zadefinované v dotazníku, ktorý je prílohou indikačného listu DDOT.

 

8. Podmienky odobratia koncentrátora kyslíka a ukončenia DDOT

8.1

Pacient prestal spĺňať indikačné kritéria DDOT.

8.2

Pacient opäť začal fajčiť.

8.3

Pacient ignoruje dodržiavanie doporučenej celkovej dennej doby oxygenoterapie.

8.4

Ak pneumológ-ftizeológ z odbornej ambulancie, v ktorej je pacient dispenzarizovaný resp. v spolupráci s revíznym lekárom  príslušnej zdravotnej poisťovne,  zistia pri pravidelných kontrolách  porušovanie zásad DDOT  a nedodržiavanie celkovej dennej doby aplikácie kyslíka, pacienta písomne upozornia  s dôrazom na možnosť odobratia oxygenátora pre nespoluprácu. Ak pri opakovanej kontrole nedôjde k náprave, pacientovi môže byť oxygenátor komisionálne odobratý. Komisia má stále zloženie v zastúpení: pneumológ-ftizeológ z ambulancie TaRCH, lekár poverený koordináciou DDOT v jednotlivých centrách a revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Komisiu zvoláva  lekár z odbornej ambulancie.

 

9. Prístroje

9.1

DDOT je v Slovenskej republike zabezpečená stacionárnymi koncentrátormi kyslíka, ktoré sú platené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia a prenajímané zdravotnými poisťovňami.

9.2

Prenosný kyslíkový koncentrátor

9.2.1

Indikácia na prenosný kyslíkový koncentrátor.

Indikáciou na prenosný kyslíkový koncentrátor sú pacienti s chronickou respiračnou insuficienciou, s nozologickými jednotkami, ktoré sú uvedené v bode 2. pre dlhodobú domácu kyslíkovú liečbu a sú v trvalom pracovnom pomere (nezáleží na výške pracovného úväzku). Indikuje sa len u tých pacientov, ktorí majú súčasne stacionárny koncentrátor kyslíka v domácom prostredí a spĺňajú podmienky pre jeho pridelenie.

9.2.2

Prenosný koncentrátor kyslíka indikujú len pneumológovia v indikačných centrách u pacientov, ktorí spĺňajú horeuvedené podmienky. Indikácie podpisuje hlavný odborník MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia.

 

 

 

V Martine  8.3.2007

 

Prof. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.

hlavný odborník MZ SR pre odbor pneumológia a ftizeológia

 

Doc. MUDr. Ladislav Chovan, CSc. mim. prof.

predseda SPFS

 

MUDr. Ivan Tudík