Fyziologický princíp pôsobenia kyslíka

krvinky


Kyslík sa po vdýchnutí do pľúcnych komôr viaže v pľúcnych kapilárach na krvné farbivo hemoglobín, ktoré obsahujú červené krvinky-erytrocyty.

Výmena plynov t.j. kyslíka a oxidu uhličitého záleží na pasívnej difúzii plynu z oblasti vyššieho tlaku do nižšieho. Tlak kyslíka v pľúcnych komorách je 13,3 kPa (100 mmHg), v pľúcnych kapilárach je tlak kyslíka okolo 5,8 kPa (40 mmHg). Spádovo teda O2 prúdi z alveolov do pľúcnych kapilár a viaže sa na hemoglobín. Bariéra, cez ktorú plyn difunduje je u zdravých osôb veľmi tenká, meria približne 0,5 µm. Difúzia plynov cez alveolokapilárny povrch záleží na hrúbke tejto bariéry. Prenos kyslíka je obvykle úplný v priebehu obehu kapilárnym riečišťom. Erytrocyty prúdia pľúcnymi kapilárami približne okolo 0,75 s a v tomto časovom úseku sa za normálnych okolností uskutoční prenos kyslíka (proces difúzie).

Konečným cieľom kyslíka sú mitochondrie jednotlivých buniek, kde je kyslík spotrebovaný v reťazci enzymatických reakcii vytvárajúcich energiu. Zvýšením množstva kyslíka vo vdychovanom vzduchu sa zvýši parciálny tlakový gradient prenášajúci kyslík k bunkám.

Kyslík je životne dôležitý pre náš metabolizmus, najcitlivejší k nedostatku kyslíka je mozog a centrálny nervový systém.