Účinnosť vody bohatej na vodík na antioxidačný stav jedincov s potenciálnym metabolickým syndrómom /angl./

Effectiveness of Hydrogen Rich Water on Antioxidant Status of Subjects with Potential Metabolic Syndrome—An Open Label Pilot Study

Účinnosť vody bohatej na vodík na antioxidačný stav jedincov s potenciálnym metabolickým syndrómom - pilotná otvorená štúdia

Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať účinnosť vody bohatej na vodík (1,5-2 L / deň) v otvorenej, 8-týždňovej štúdii na 20 pacientoch s potenciálnym metabolickým syndrómom. Bola vyrobená voda bohatá na vodík umiestnením kovovej horčíkovej tyčinky do pitnej vody (koncentrácia vodíka 0,55-0,65 mM) nasledujúcou chemickou reakciou; Mg + 2H20 -> Mg (OH) 2 + H2. Spotreba vody bohatej na vodík po dobu 8 týždňov viedla k 39% zvýšeniu (p <0,05) v antioxidanty superoxiddismutázy (SOD) a 43% zníženiu (p <0,05) v reaktívnych látkach s kyselinou tiobarbiturovou (TBARS) v moči. Ďalej subjekty preukázali 8% nárast cholesterolu s vysokou hustotou lipoproteínov (HDL) a 13% pokles celkového cholesterolu / HDL-cholesterolu od východiskovej hodnoty do 4. týždňa. Počas 8 týždňovej štúdie nedošlo k žiadnej zmene hladín glukózy nalačno. Na záver, pitná voda bohatá na vodík predstavuje potenciálne novú terapeutickú a preventívnu stratégiu pre metabolický syndróm.

Abstract:

Metabolic syndrome is characterized by cardiometabolic risk factors that include obesity, insulin resistance, hypertension and dyslipidemia. Oxidative stress is known to play a major role in the pathogenesis of metabolic syndrome. The objective of this study was to examine the effectiveness of hydrogen rich water (1.5–2 L/day) in an open label, 8-week study on 20 subjects with potential metabolic syndrome. Hydrogen rich water was produced, by placing a metallic magnesium stick into drinking water (hydrogen concentration; 0.55–0.65 mM), by the following chemical reaction; Mg + 2H2O → Mg (OH)2 + H2. The consumption of hydrogen rich water for 8 weeks resulted in a 39% increase (p<0.05) in antioxidant enzyme superoxide dismutase (SOD) and a 43% decrease (p<0.05) in thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in urine. Further, subjects demonstrated an 8% increase in high density lipoprotein (HDL)-cholesterol and a 13% decrease in total cholesterol/HDL-cholesterol from baseline to week 4. There was no change in fasting glucose levels during the 8 week study. In conclusion, drinking hydrogen rich water represents a potentially novel therapeutic and preventive strategy for metabolic syndrome. The portable magnesium stick was a safe, easy and effective method of delivering hydrogen rich water for daily consumption by participants in the study.

Keywords: hydrogen, drinking water, magnesium, oxidative stress, metabolic syndrome

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831093/